Ц1 - Кат 2

Становите се понудени во постоечки план, со под, прозорци, врати и бело обоени ѕидови.

Легенда

Продадено

Резервирано

На продажба